Lịch sử hình thành

Năm 1994: Xưởng Thiết Kế Bưu điện

Ngày 11 tháng  10  năm 1994, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện đã ký Quyết định số 1035/QĐ-TCCB-LĐ thành lập Xưởng Thiết Kế Bưu điện thuộc Bưu điện Quảng Nam- Đà Nẵng.

Chính thức đi vào hoạt động ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Là đơn vị đầu tiên tại Miền trung hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế các công trình Bưu chính Viễn thông.

Năm 1995: Công ty Thiết kế Xây dựng Bưu điện Quảng Nam Đà Nẵng

Ngày 18 tháng 12 năm 1995, Công ty Thiết kế Xây dựng Bưu điện Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập từ Xưởng Thiết kế Bưu điện thuộc Bưu điện Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng theo Quyết định số 1066/QĐ-TCCB của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Năm 1997: Công ty Thiết kế Xây dựng Bưu điện Đà Nẵng

Năm 1997, Bưu điện tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành Bưu điện Thành phố Đà Nẵng và Bưu điện tỉnh Quảng Nam. Công ty Thiết kế Bưu điện Quảng Nam - Đà nẵng cũng được đổi tên để phù hợp mô hình mới:

Ngày 5 tháng 7 năm 1997, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam đã ra Quyết định số 1900/QĐ-TCCB thành lập Công ty Thiết kế Xây dựng Bưu điện Đà Nẵng, thuộc Bưu điện Thành phố Đà Nẵng.

Năm 2004: Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng

Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng được thành lập từ việc chuyển đổi hình thức sở hữu của Công ty Thiết kế Xây dựng Bưu điện Đà Nẵng theo quyết định số 165/2003/QĐ-BBCVT ngày 07/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2004.

Năm 2006: Thành lập chi nhánh - Xí nghiệp Dịch vụ Tư vấn Xây dựng

Xí nghiệp Dịch vụ Tư vấn Xây dựng được thành lập từ việc tách ra hoạt động độc lập của Xưởng Thiết kế Kiến trúc thuộc Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng theo quyết định số 73/2005/QĐ-HĐQT, ngày 27 tháng 06 năm 2005 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, công ty DNTD.

Bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006