Văn bản hiện hành

Thiết kế dự toán được lập dựa trên cơ sở các Thông tư, Nghị định của Chính Phủ, Bộ tài chính và Bộ xây dựng ban hành, đồng thời được hướng dẫn áp dụng dưới sự chỉ đạo bằng các Văn bản, Quyết định, Công văn của Tập đoàn BCVT Việt Nam:

>> Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

>> Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Thủ Tướng Chính phủ - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

>> Quyết định số 147/QĐ-VNPT-HĐTV-KH ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Về việc Ban hành định mức sử dụng trong đầu tư xây dựng;

>> Công văn 257/2009 của Bộ Thông tin & Truyền thông V/v  Công bố giá máy và thiét bị thi công ngành BCVT;

>> Công văn 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 V/v Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình Bưu chính, Viễn thông;

>> Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây Dựng V/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

>> Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Bộ Xây Dựng V/v Công bố chính thức mức chi phí quản lí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

>> Công văn 5258/2009 của Tập đoàn BCVTVN V/v áp dụng TT04  của BXD và QĐ 957 của BXD;

>> Công văn số 2941/VNPT-ĐTPT ngày 29/07/2010 V/v Lập và quản lý chi phí đầu tư công trình xây dựng chuyên ngành BCVT theo thông tư số 04/2010/TT-BXD và QĐ 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng;

>> Thông tư 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của BXD V/v lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

>> Bảo hiểm xây dựng:  Theo văn bản số 950/ĐT-PT ngày 03 tháng 3 năm 2000 của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

>> Công văn 134/2006 của VNPT V/v Phê duyệt khung giá trần phí ủy thác nhập khẩu thiết bị, dịch vụ và mua thiết bị trong nước;

>> Công văn hướng dẫn số 236/ĐTPT ngày 18/01/2008 và biểu cước VC hàng hoá bằng Ôtô số 521/QĐ-KHĐM-HĐQT ngày 04/12/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

>> Công văn số 8067/KTTKTC ngày 30/12/2003 của Tổng Công Ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam V/v thực hiện thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.