Tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

14/04/2011 9:42:01 SA

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị đã thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thiết Kế Viễn thông - Tin học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 4 năm 2011. Hội đồng quản trị Công ty DNTD trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội tại Hội trường Công ty DNTD.

 

 

 

     >> Giấy mời tham dự Đại hội  >> Tải về

 

     >> Mẫu phiếu đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 >> Tải về

 

     >> Mẫu phiếu Ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 >> Tải về

 

 

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN:

 

            CÔNG TY CỔ PHẦN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

THIẾT KẾ VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐÀ NẴNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          (DNTD)                                                       ------------o0o------------

ĐC: 40 Lê Lợi - TP Đà Nẵng                                       Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2011

ĐT: 0511 3820888 – Fax: 0511 3820777

 

 GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

 

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 14/01/2004.

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty tại phiên họp ngày 02/04/2011 thống nhất đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của C.ty CP Thiết kế Viễn thông tin học Đà Nẵng vào ngày 16/04/2011

 Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng

Trân trọng kính mời

QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến tham dự  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

 Thời gian :    7h30 ngày 16 tháng 04 năm 2011.

 Địa điểm  :   Tại Hội trường - C.ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng

                       40 đường Lê Lợi - TP Đà Nẵng

 Nội dung đại hội:

            - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 và phương án hoạt động SXKD năm 2011.

            - Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra công tác tài chính và các hoạt động khác trong   năm 2010 của Ban kiểm soát công ty.

            - Thông qua báo cáo của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010.

            - Thông qua một số vấn đề khác.

Trường hợp Quý cổ đông vì lý do không đi dự đại hội được thì có thể uỷ quyền cho người mình tín nhiệm tham dự ( theo mẫu đính kèm).

            Giấy uỷ quyền người thay mặt tham dự đại hội  cổ đông thường niên xin gửi trước cho Ban tổ chức đại hội ít nhất 01 ngày trước khi đại hội khai mạc ( có thể gửi trực tiếp hoặc qua fax 05113820777). Các cổ đông ở xa công ty sẽ bố trí chổ ăn ở.

            Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức qua Ngân hàng. Kính đề nghị các quý cổ đông ghi đầy đủ thông tin tài khoản đăng ký chuyển trả cổ tức vào phiếu đăng ký tham dự Đại hội.

            Đ/chỉ liên hệ của ban tổ chức: 40 Lê Lợi - TP Đà Nẵng, gặp Anh Phục - Phòng KHKD

            Điện thoại: 0511 3893751, 0914081393 - 0511 3820888, 0913401077

 

                                     Trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp.

 

                                                                                    TM HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN

                                                                        THIẾT KẾ VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐÀ NẴNG

                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                        HỒ XUÂN PHƯỢNG

Lưu ý: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội

           cần mang theo Dự thảo văn kiện đại hội

«ng ty cæ phÇn                             Céng ho· x· héi chñ nghÜa viÖt nam

ThiÕt kÕ viÔn th«ng tin häc ®µ n½ng                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                          (DNTD)                                                       ------------o0o------------

 

§C  : 40 Lª Lîi - TP §µ N½ng                                                §µ n½ng, ngµy  09  th¸ng  04  n¨m 2011

§T  : 05113820888 - Fax: 05113820777 

 

giÊy mêi ®¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2011

 

            - C¨n cø ®iÒu lÖ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty CP ThiÕt kÕ ViÔn th«ng Tin häc §µ N½ng ®· ®­îc ®¹i héi cæ ®«ng th«ng qua ngµy 14/01/2004. 

- C¨n cø vµo Biªn b¶n cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty t¹i phiªn häp ngµy    02/04/2011 thèng nhÊt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2011 cña C.ty CP ThiÕt kÕ ViÔn th«ng tin häc §µ N½ng vµo ngµy 16/04/2011

 

Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty CP ThiÕt kÕ ViÔn th«ng Tin häc §µ N½ng

Tr©n träng kÝnh mêi

 

QUÝ CỔ ĐÔNG 

 

§Õn tham dù  §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2011.

 

 Thêi gian :    7h30 ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2011.

 §Þa ®iÓm  :   T¹i Héi tr­êng - C.ty CP ThiÕt kÕ ViÔn th«ng Tin häc §µ N½ng

                       - sè 40 ®­êng Lª Lîi - TP §µ N½ng

 Néi dung ®¹i héi:

            - Th«ng qua b¸o c¸o cña H§QT vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2010 vµ ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng SXKD n¨m 2011.

            - Th«ng qua b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra c«ng t¸c tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong

               n¨m 2010 cña Ban kiÓm so¸t c«ng ty.

            - Th«ng qua b¸o c¸o cña H§QT vÒ ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2010.

            - Th«ng qua mét sè vÊn ®Ò kh¸c.

                       

Tr­êng hîp Quý cæ ®«ng v× lý do kh«ng ®i dù ®¹i héi ®­îc th× cã thÓ uû quyÒn cho ng­êi m×nh tÝn nhiÖm tham dù ( theo mÉu ®Ýnh kÌm).

GiÊy uû quyÒn ng­êi thay mÆt tham dù ®¹i héi  cæ ®«ng th­êng niªn xin göi tr­íc cho Ban tæ chøc ®¹i héi Ýt nhÊt 01 ngµy tr­íc khi ®¹i héi khai m¹c ( cã thÓ göi trùc tiÕp hoÆc qua fax 05113820777). C¸c cæ ®«ng ë xa c«ng ty sÏ bè trÝ chæ ¨n ë.

C«ng ty thùc hiÖn viÖc chi tr¶ cæ tøc qua Ng©n hµng. KÝnh ®Ò nghÞ c¸c quý cæ ®«ng ghi ®Çy ®ñ th«ng tin tµi kho¶n ®¨ng ký chuyÓn tr¶ cæ tøc vµo phiÕu ®¨ng ký tham dù §¹i héi.

            §/chØ liªn hÖ cña ban tæ chøc: 40 Lª Lîi - TP §µ N½ng, gÆp Anh Phôc - Phßng KHKD

            §iÖn tho¹i: 05113893751, 0914081393 -05113820888, 0913401077

 

                        Tr©n träng kÝnh mêi vµ h©n h¹nh ®­îc ®ãn tiÕp.

                                   

                                                                                            TM  h®qt c«ng ty cæ phÇn

                                                                                        ThiÕt kÕ viÔn th«ng tin häc ®µ n½ng

                                                                                                               chñ tÞch 

 

 

L­u ý: Quý cæ ®«ng ®Õn tham dù §¹i héi

           cÇn mang theo Dù th¶o v¨n kiÖn ®¹i héi