Các biểu mẫu văn bản

>> Phiếu đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông thường niên  >> Tải về

>> Phiếu đăng ký Ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên  >> Tải về